ACCSE 2000

NOWA WIZJA NA NOWE TYSIĄCLECIE
OGÓLNOŚWIATOWE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA KOORDYNATORÓW KATOLICKICH SZKÓŁ EWANGELIZACJI
W RZYMIE - 2000


W Roku Jubileuszowym, w dniach 17-20 stycznia 2000 r. miało miejsce w Rzymie międzynarodowe spotkanie Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji (ACCSE/2000). To wyjątkowe spotkanie na zakończenie Dekady Ewangelizacji, zgromadziło ok. 150 koordynatorów różnorodnych szkół ewangelizacji z 38 krajów na pięciu kontynentach. Polskę reprezentowało 16 osób z 5 typów szkół (Szkoły Nowej Ewangelizacji - kursy kerygmatyczne; program Dzieje II; system komórek parafialnych, Szkoła Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego; wspólnota "Drogocenna perła" Ruchu Światło-Życie).
Głównym tematem spotkania ACCSE było: Nowa wizja na nowe tysiąclecie. Witając uczestników spotkania o. Forrest wskazał na symbolikę Roku Jubileuszowego: nawrócenie, pielgrzymkę, odpusty, bramę, którą jest sam Chrystus, i wezwał wszystkich do przejścia drzwi świętych w pokorze i do postępowania drogą świętości. Konferencję wprowadzającą pt. Nowa ewangelizacja na nowe tysiąclecie wygłosił o. Raniero Cantalamessa (poniżej obszerne fragmenty konferencji).
W drugim dniu spotkania (18 stycznia) uczestniczyliśmy w nabożeństwie ekumenicznym w bazylice św. Pawła za Murami, które Jan Paweł II rozpoczął od otwarcia drzwi świętych. Resztę dnia wypełnił temat: Ewangelizacja 2000: Posługa modlitwy, który przedstawił ks. Henriques z Singapuru oraz sprawozdania zespołów z Brazylii i Afryki. Ks. Henriques przypomniał zgromadzonym, że główną siłą duchową na trzecie tysiąclecie jest Duch Święty. Mówił, że w obecnym świecie, gdzie 1,5 mld ludzi żyje w ubóstwie, 40 % zawieranych małżeństw kończy się rozwodem, drastycznie wzrasta przestępczość wśród młodocianych (szczególnie w Danii), potrzeba modlitwy i namaszczenia Ducha Świętego (Dz 1,8; 2,4; Hbr 4,12, 1 Kor 12,7). Pierwsze sprawozdanie z Dekady Ewangelizacji przedstawił zespół z Brazylii, największego katolickiego kraju na świecie (1 na 8 katolików jest Brazylijczykiem). W Brazylii działa ponad 400 szkół ewangelizacji, głównie parafialnych. Ewangelizacja 2000 w Brazylii określana jest jako posługa modlitwy, głoszenia i formacji. Opracowano 80 różnych szkoleń ewangelizacyjnych i program komputerowy w 8400 kopiach dla wszystkich parafii w Brazylii. Program ten podaje metodę ewangelizacji parafii. Ewangelizacji towarzyszy intensywna modlitwa, którą zadeklarowało 5100 osób, 590 wspólnot zakonnych i 160 grup świeckich. Krótkie świadectwa z Ameryki Łacińskiej przedstawili także katolicy z Kuby i Meksyku.
Zespół koordynatorów z Afryki przyjechał do Rzymu z bp Anthony Gbuji z Nigerii, najbardziej zaludnionego kraju afrykańskiego (120 mln ludności). W Nigerii działa ponad 300 parafialnych i diecezjalnych szkół ewangelizacji. Szczególnie poruszające świadectwo przedstawił katolik z Egiptu. Mówił o prześladowaniach chrześcijan w krajach muzułmańskich (31 grudnia '99 w wiosce koło Kairu poniosło śmierć 29 chrześcijan) i o różnych szkoleniach ewangelizacyjnych, np. szkolenie w Egipcie dla 60 liderów z 14 krajów arabskich.
Eucharystii w tym dniu przewodniczył arcybiskup Marcello Zago z Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
Trzeci dzień spotkania rzymskiego pt. Ewangelizacja 2000: Posługa formacji przyniósł następujące wystąpienia: Michelle Moran z Anglii "Wizja szkolenia liderów na trzecie tysiąclecie", bp A, Gbuji z Nigerii "Znaczenie i owoce szkół ewangelizacji" oraz sprawozdania zespołów z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Resztę dnia wypełniły spotkania w grupach językowych i sesja plenarna, podczas której przedstawiono nowe sposoby ewangelizacji w parafii, rodzinie, duszpasterstwie młodzieżowym i wspólnocie. W homilii o. Forrest mówił o duchowości świętej rodziny, Maryi i Józefie, dla których narodzenie Jezusa było pierwszym jubileuszem.
Sprawozdanie z kontynentu azjatyckiego zawierało świadectwa z Filipin, którego 85 % ludności rozsianych na 7000 wyspach należy do Kościoła katolickiego. Na Filipinach działa ponad 90 szkół ewangelizacji. Katolicy australijscy przygotowują ewangelizację podczas igrzysk olimpijskich w Sydney. W Kanadzie i USA działa wiele szkół i centrów ewangelizacji, np. szkoła w diecezji św. Pawła w Kanadzie przeszkoliła 460 liderów.
Temat ostatniego dnia spotkania pt. Ewangelizacja 2000: Posługa głoszenia przedstawił o. Forrest. Podkreślił znaczenie posługi głoszenia słowa w życiu Jezusa.
Spotkanie ACCSE ukazało wielkie zaangażowanie katolików na całym świecie w dzieło ewangelizacji na progu nowego tysiąclecia. Wzbudziło nadzieję, że Bóg czyni wciąż rzeczy nowe, powołuje nowych robotników na swoje żniwo.

Maria Kantor
27 stycznia 2000

Ewangelizację 2000 reprezentowali: o. Tom Forrest CSsR - założyciel; o. Jim Birmingham SPS - Evangelization 2000/Africa; s. Mary O'Duffy SMG - Evangelization 2000/Europe; ks. Gino Henriques - Evangelization 2000/Asia-Oceania; Roberto Machado - Evangelization 2000/Latin America; Victor Escalante - Evangelization 2000/Mexico i Terry Bork - Evangelization 2000/North America. Posługę muzyczną i tłumaczenia kabinowego pełnili członkowie Wspólnoty św. Jana Chrzciciela z Włoch.


NOWA EWANGELIZACJA NA NOWE TYSIĄCLECIE
o. Raniero Cantalamessa, OFMCap.

I. Znaczenie nowej ewangelizacji

Ewangelizację należy rozumieć jako nową w dwóch znaczeniach:

1. Nowa w odniesieniu do czasu; tj. nowość jako kategoria czasu Podonie jak sportowiec wykonuje nowy skok lub rzut, podejmując nową próbę bicia rekordu w danej dyscyplinie; jak rolnik wykonuje nowy zasiew, tak nowe pokolenie przeprowadza ewangelizację czy głosi Dobrą Nowinę.
Mt 20, 5 - nowe wezwanie do pracy o różnych godzinach
To samo pole, to samo ziarno, lecz nowy sezon zasiewu i nowe zbiory.
W tym świetle nowa ewangelizacja oznacza nową falę wysiłków ewangelizacyjnych. Podobnie jak w przypowieści rolnik wychodzi na nowy siew. To znaczenie nowej ewangelizacji jest bardzo ważne, gdyż Ewangelię należy głosić nowym pokoleniom i każde pokolenie ma prawo słuchać na nowo Dobrej Nowiny.

2. Nowa w odniesieniu do jakości

a. obiektywnie, tj. w odniesieniu do głoszonych rzeczy, treści proklamacji. W jakim znaczeniu mówimy o nowej treści, nowym przedmiocie ewangelizacji? Nie w sensie "innej Ewangelii" (Ga 1,6-9), lecz w sensie głoszenia odnowionej Ewangelii. Duch Święty nie czyni nowych rzeczy, lecz sprawia, że wszystko staje się nowe (odnowa, odrodzenie w Duchu Świętym).
Św. Ireneusz pisał, że objawiona prawda "jak drogocenny likier w kosztownym naczyniu, dzięki działaniu Ducha Świętego, odnawia się i odnawia naczynie, które ją zawiera", tj. Kościół (Ad. Haer. III, 24,1).
"Scriptura crescit cum legentibus" - św. Grzegorz Wielki. Im bardziej czytamy Pismo Święte, tym więcej odpowiedzi uzyskujemy. Obserwujemy postęp w poznaniu Pisma Świętego i postęp w rozwoju świadomości ludzkiej (głębsze poznanie). Każde pokolenie podejmuje nowe wysiłki poznania Biblii na wyższym poziomie świadomości i z głębszym zrozumieniem. Nowymi aspektami interpretacji biblijnej są przykładowo: społeczny wymiar Ewangelii, rola kobiet czy cierpienie Boga Ojca. Jednak najważniejszą nowością jest istota - elementy zasadnicze: zrozumienie na nowo sedna przesłania, powrót do podstaw. W odniesieniu do ewangelizacji oznacza to powrót do kerygmatu! W Kościele pierwszych wieków były dwa istotne elementy: kerygmat i formacja (nauczanie). Wiara rozkwita w kerygmacie, formacja potrzebna jest później. Kerygmat jest jak ziarno, moc Boża w działaniu. Dzisiaj żyjemy w czasach podobnych do czasów apostolskich, w epoce sekularyzacji. Potrzeba nam miecza Ducha Świętego. Kerygmat ma moc: Jezus umarł za nasze grzechy (fakt - wydarzenie); powstał z martwych (znaczenie faktu); jest Panem (wniosek). Jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem i uwierzysz, że Bóg Go posłał, będziesz zbawiony. Bóg posyła Ducha Świętego tylko do tych, którzy są przekonani, że Jezus jest Panem. Nowa ewangelizacja oznacza odkrycie mocy kerygmatu.

b. subiektywnie, tj. w odniesieniu to głosiciela i do sposobu głoszenia. W tym znaczeniu mówimy o nowej ewangelizacji, gdyż przeprowadzana jest (do czego zachęca nas Jan Paweł II) w nowym stylu, dostosowana do naszych potrzeb i czasów, z nowym zapałem, żarliwością i odpowiedzialnością, nowymi narzędziami i metodami (środki masowego przekazu). Gdy mówię o nowym stylu, mam na myśli: pokorę i miłość... Ewangelizacja jest nowa, jeśli ewangelizatorzy głoszą Dobrą Nowinę z miłością i w pokorze. Jonasz został posłany, by nawracać mieszkańców Niniwy, lecz on ich nie kochał.

II. Namaszczenie Ducha Świętego kluczem do nowej ewangelizacji

Łk 4, 18 przedstawia rozpoczęcie pierwszego Jubileuszu. "Namaścił Mnie, bym głosił Dobrą Nowinę". Namaszczenie jako czynność ( w Starym Testamencie), jako wydarzenie (w życiu Jezusa) i jako sakrament (w Kościele). Potrójne znaczenie namaszczenia: królewskie, prorockie i kapłańskie W Kościele: obrzęd namaszczenia i nieustannie namaszczenie jako stan duszy i styl życia. Gdy osoba otrzymuje namaszczenie, Duch Święty w sposób Jemu właściwy i nieodgadniony wnika w ludzką mowę nadając jej nową jakość: "kierowani Duchem Świętym mówili od Boga ludzie" (2 P 1,21). Dokonuje się to przy głoszeniu kerygmatu o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Św. Paweł opisuje to zjawisko w 2 Kor 2,4-5 i 1 Tm 1,5: namaszczenie głosiciela. Filon z Aleksandrii napisał: "Prawdziwy prorok to ten, który gdy mówi, sam milczy". Reakcja słuchaczy: dotknięcie serca jako część doświadczenia (Jr 23, 18-19).

z ang. opr. Maria Kantor


[Główna] [Powrót]