Ewangelizacja 2000


Niektóre inicjatywy "Ewangelizacji 2000"


Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do podjęcia zadania nowej ewangelizacji jest akcja Nowa Ewangelizacja 2000,która dąży do zjednoczenia wszelkich doświadczeń, programów, działań podejmowanych przez diecezje, zakony, ruchy świeckie, organizacja kościelne i rady parafialne, by wszyscy zgodnie z ich posłannictwem, charyzmatem i możliwościami wzięli udział w głoszeniu Ewangelii światu z mocą, która prowadzi do przemiany pojedynczych osób i społeczeństw.

Szczególnym znakiem wzywającyn do zaangażowania się w jedną, wspólna misję przepowiadania ewangelii jest zbliżający się Jubileusz Naradzenia Jezusa Chrystusa. Jesteśmy świadkami ożywionego zainteresowania zbliżającym się rokiem 2000. Różne instytucje świeckie przygotowują się do powitania tego roku, nawet muzułmanie ogłosili swój program "islamskiej ewangelizacji" europy do roku 2000. My jednak powinniśmy pamiętać, że rok 2000 oznacza zakończenie Drugiego i początek Trzeciago Tysiąclecia Chrześcijaństwa. Data 2000 należy do Kościoła, a nie do żadnej organizacji czy ideologii. Oznacza to, że na wszystkich chrześcijanach spoczywa odpowiedzialność za obchody tego roku, nie tylko jako wspomnienia narodzin Jezusa, lecz przede wszystkim jako okazji do historycznego kroku w przyszłość. "Dziś Kościół musi uczynić wielki krok naprzód na drodze do ewangelizacji, wkroczyć w nowy etap historii swojego misyjnego dynamizmu" (Christifideles laici, 35).
Ewangelizacja 2000 to program wzywający wszystkich katolików do podjęcia dynamicznej ewangelizacji świata. Jego wizja jest ofiarowanie prezentu dla Jezusa Chrystusa na rok 2000, jest nim świat bardziej chrześcijański dzięki ewangelizacji i przez nią. Oto kilka inicjatyw Ewangelizacji 2000 na świecie:

Ogólnoświatowe Rekolekcje dla Księży
- Pierwsze rekolekcje odbyły się w Rzymie w 1984 r. i zgromadziły 6000 biskupów i kapłanów; tematem było powołanie do świętości. Drugie rekolekcje miały miejsce 14 - 18.09.1990 w papieskiej sali audiencyjnej w Watykanie, wzieło w nich udział 7000 kapłanów, a tematem rozważań było: "Wezwanie do ewangelizacji". Trzecie rekolekcje planowane są na 10 - 14.11.1995 r. w Watykanie i głównym tematem będzie powołanie do jedności w służbie i miłości.

Światowa Krucjata Modlitwy - w intencji ewangelizacji - Podjęło ją ponad 4000 wspólnot kontemplacyjnych i 1400 grup modlitewnych na całym świecie, a w Polsce - 10 klasztorów i 40 grup oraz wiele osób indywidualnych. W Krakowie Msza św. w intencji ewangelizacji sprawowana była w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 15.30 w kościele św. Andrzeja przy klasztorze Sióstr Klarysek.

Szkoły ewangelizacji
- Przygotowują świeckich katolików do praktycznej ewangelizacji. Obecnie ponad 100 szkół ewangelizacji na 6 kontynentach zrzeszonych jest w Stowarzyszeniu Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji - ACCSE 2000. Piąte europejskie spotkanie ACCSE 2000 odbyło się w Holandii 28.04 - 02.05.1993 r., wzieło w nim udział 60 przedstawicieli 34 szkół ewangelizacji z 17 krajów europy.

LUMEN/2000 - Międzynarodowa organizacja inspirująca ducha współpracy i wzajemnej pomocy wśród katolików używających mass mediów do głoszenia słowa Bożego. Zadaniem LUMEN/2000 jest polepszenie jakości i treści programów katolickich.

Biuletyn "Nowa Ewangelizacja 2000" - Wydawany w 7 językach zawiera informacje o dziełach ewangelizacji na całym świecie i artykuły promujące twórcze wysiłki katolików w ewangelizacji. Głosi ogólnoświatową dekadę ewangelizacji 1990 - 2000.

Biura kontynentalne i regionalne
- Biura wspomagajace i koordynujące prace ośrodków, przygotowuja rekolekcje oraz spotkania ogólnoświatowe i kontynentalne, wydają biuletyn Ewangelizacja 2000. Głównym biurem w Waszyngtonie kieruje o. Tom Forrest, C. Ss.R, biurem w Rzymie - o. Manuel Casanova, SJ

[Główna] [Powrót]