Ewang. 2000

ACCSE

GENEZA "Ewangelizacji 2000"Patrzcie w przyszłość, podejmując Nową Ewangelizację, nową w swym zapale, nową w metodach, nową w sposobie wyrazu. (Haiti, 9 III 1983 r.)

Słowa Ojca Świętego stały się bezpośrednią inspiracją dzieła "Ewangelizacja 2000". W dniu 29 lipca 1984 r. o. Tom Forrest, ówczesny ogólnoświatowy koordynator Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ks. Luigi Giussani, odpowiedzialny za Ruch Comunione e Liberazione przedstawili papieżowi projekt Ogólnoświatowej Dekady Ewangelizacji (1990 - 2000). Oto fragmenty ich listu intencyjnego: "Zadaniem Kościoła jest wprowadzenie ludzkości w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Dlatego ostatnia dekada tego stulecia winna być czasem misji, dziesięcioleciem poświęconym głoszeniu Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela całej ludzkości. Każdy rok dekady będzie rozważaniem różnych aspektów posługi i misji Chrystusa... Wierzymy, że wszystkie główne ruchy w Kościele katolickim, przez współpracę w duchu braterstwa i bezinteresownej miłości, mogą odegrać ważną rolę w promowaniu tego dynamicznego wysiłku ewangelizacyjnego. Młodzieńcza żywotność ruchów, ich entuzjazm i priorytety duchowe mogą stworzyć idee, energię i potrzebne fundusze do realizacji tego ambitnego projektu. Każdy ruch mógłby wnieść w to dzieło swoje charyzmaty i sposoby działania".

W 1986 r. o. Tom Forrest przedstawił Ojcu Świętemu szczegółowy projekt Dekady Ewangelizacji, który papież przyjął i pobłogosławił.

Kościół przygotowuje się do trzeciego millennium swojego pielgrzymowania ku niebieskiemu Jerusalem. Dla was staje się to okazją do odnowy waszego powołania i wierności misji ewangelizacji.Jan Paweł II, 1.04. 1987

Ewangelizacja 2000 to program wzywający wszystkich katolików do podjęcia dynamicznej ewangelizacji świata.

WAŻNY FRAGMENT BIBLIJNY

Zagrano na trąbach [wezwanie Ojca Świętego] i lud wzniósł okrzyk wojenny [Krucjata Modlitwy]. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny [głoszenie Dobrej Nowiny] i mury rozpadły się na miejscu [wylanie mocy Ducha Świętego]. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie [Dekada Ewangelizacji] i tak zajęli miasto [świat chrześcijański w roku 2000]. Joz 6, 20

CELE

JEZUS

ZJEDNOCZYĆ WSZYSTKICH KATOLIKÓW
WE WSPÓLNYM DZIELE

POBUDZAĆ WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN
KU WSPÓLNEMU CELOWI

BY OFIAROWAĆ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI
PREZENT NA ROK 2000
ŚWIAT BARDZIEJ CHRZEŚCIJAŃSKI


"E W A N G E L I Z A C J A 2000"

Akcję Ewangelizacja 2000 przygotowują i koordynują biura kontynentalne i regionalne, których głównym celem jest dzielenie się duchem i wizją ewangelizacji z każdą instytucją kościelną i każdym wierzącym, by wszyscy zgodnie ze swoim posłannictwem, charyzmatem i możliwościami wzięli udział w głoszeniu Ewangelii światu z mocą, która prowadzi do przemiany pojedynczych osób i społeczeństw.

Zaproszenie do Ewangelizacji 2000 jest bardzo proste: w ostatniej dekadzie Drugiego Tysiąclecia bądźmy jednomyślni, pokorni i zdecydowani w budowaniu jeszcze bardziej chrześcijańskiego Trzeciego Tysiąclecia. Bóg daje nam wspaniałą możliwość takiego działania. My ofiarujmy Mu JEDNO, ZJEDNOCZONE SERCE.

PROPOZYCJE ROCZNYCH TEMATÓW DEKADY EWANGELIZACJI 1991 - 2000
1991
MISYJNY MANDAT KOŚCIOŁA

Jakie jest znaczenie misji powierzonej nam przez samego Boga? Co dajemy innym, gdy głosimy im Chrystusa? W czasie ostatniej dekady Drugiego Tysiąclecia wyrażamy naszą miłość do Chrystusa przez niesienie całemu światu Jego wyzwolenia. Studium Redemptoris Missio

1992
DUCH ŚWIĘTY: MOC DO ŚWIADCZENIA

Zdolność przekształcenia osób i społeczeństw nie znajduje się w osobistych talentach czy techologii. Potrzeba darów i owoców Ducha Świętego, by budować Nowe Społeczeństwo. Duch Święty jest siłą ewangelizacji. Studium Dominum et Vivificantem

1993
EWANGELIZUJĄCY KOŚCIÓŁ

Kościół istnieje, by ewangelizować. Chrzest i bierzmowanie posyła nas do ewangelizacji, a tych, których ewangelizujemy prowadzimy do Kościoła, prowadzimy do przyjęcia sakramentów. Same sakramenty są okazją do głoszenia Dobrej Nowiny. Studium Evangelii Nuntiandi

1994
CZYŃCIE UCZNIÓW ZE WSZYSTKICH NARODÓW

Naszym zadaniem jest czynienie uczniów (Mt 28, 19). Wielu katolików przyjmuje sakramenty bez wcześniejszej pełnej ewangelizacji. Istnieje wielka potrzeba powtórnej ewangelizacji ochrzczonych. Studium Catechesi Tradendae

1995
ŚWIECCY

Świeccy są ewangelizatorami świata, w którym przebywają każdego dnia. To jest ich misja i do jej wypełnienia mają najlepsze okazje. Kościół potrzebuje działania ewangelizacyjnego świeckich. Studium Christifideles Laici

1996
RODZINA CHRZEŚCIJAŃSKA

Papież Jan Paweł II nieustannie nazywa rodzinę "domowym Kościołem", wzywając ją, by stała się "wspólnotą ewangelizującą'. Rodzice zawsze byli pierwszymi i najlepszymi ewangelizatorami swoich dzieci. Rodzina ma stać się najlepszym ewangelizatorem swojego środowiska. Studium Familiaris Consortio

1997
CYWILIZACJA MIŁOŚCI

Zadanie ewangelizacji domaga się wprowadzenia zasad chrześcijańskich do kultury i społeczeństwa. Prawdziwi chrześcijanie nie mogą pozostać obojętni na potrzeby biednych i cierpiących we współczesnym świecie. Studium Sollicitudo Rei Socialis i Laborem Exercens

1998
POSŁUGA JEDNANIA

Posługa jednania stanowi centrum misji Chrystusa i Kościoła. Bóg przebacza nam nasze grzechy, a my uczymy się przebaczać innym. Owocem pojednania jest jedność, o którą Chrystus modlił się przed swoją śmiercią. Uczenie przebaczania i budowanie jedności stanowi główne zadanie ewangelizatora. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa (por. 2 Kor 5, 18-20). Studium Dives in Misericordia i Reconciliatio et Paenitentia

1999
MARYJA, GWIAZDA EWANGELIZACJI

Maryja zawsze prowadzi nas do Chrystusa. Jest Pierszym ewangelizatorem. To ona przedstawiła Chrystusa pasterzom i królom. Maryja jest Gwiazdą Ewangelizacji. Nieustannie stoi w sercu Pielgrzymującego Kościoła. Studium Redemptoris Mater i Marialis Cultus 2000

W WIGILIĘ 2000-NYCH URODZIN OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI
W roku 2000 musimy wołać: "Nie lękajcie się; otwórzcie drzwi Odkupicielowi". On jest Drogą, po której z ufnością kroczymy, Prawdą, która nas wyzwala i daje nadzieję, Życiem Miłości, do którego rodzimy się jako dzieci Boże. Z nowym zapałem musimy stosować nowe metody i sposoby, by zwrócić uwagę całego świata na osobę Chrystusa Odkupiciela. Studium Redemptor Hominis

opracowała: Maria Kantor

Incjatywy


[Główna]