ACCSE 2000


ACCSE/2000 - STOWARZYSZENIE KOORDYNATORÓW KATOLICKICH SZKÓŁ EWANGELIZACJI
o. Manuel Casanova SJ


 1. CEL STOWARZYSZENIA
  • popieranie tworzenia i rozwoju katolickich szkół ewangelizacji
  • przez wzajemną pomoc i zachętę w dzieleniu się ideami i środkami.

 2. CHARAKTER STOWARZYSZENIA
  • katolicki w odniesieniu do członkostwa, nauczania i zadań
  • międzynarodowy, otwarty na koordynatorów katolickich szkół ewangelizacji na całym świecie
  • nieformalny: członkostwo jest nieformalne i nie podporządkowane "władzom" Stowarzyszenia.

 3. CHARAKTERYSTYKA SZKÓŁ
  • zapewnienie systematycznego szkolenia przez dłuższy okres czasu osobom, które zostały już zewangelizowane i są gotowe rozpocząć pracę ewangelizacyjną
  • każda szkoła zachowuje pełną autonomię, a wyróżnia się:
   1. swoją sytuacją eklezjalną i kulturową
   2. swoim szczególnym powołaniem i misją
   3. szczególnymi charyzmatami szkoły i jej pasterzy
  • jeden wspólny cel: udostępnienie wszystkim katolikom formacji, wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie ewangelizacji.
  • każda szkoła utrzymuje właściwe relacje z lokalnym biskupem, posiada zdrowy legalny status finansowy.

 4. NAJWAŻNIEJSZE DZIEDZINY FORMACJI
  1. permanentne osobiste nawrócenie - metanoia, otwartość na wolę Bożą, głęboka więź z Bogiem i ludźmi
  2. kształtowanie charakteru: duchowe, intelektualne, pastoralne, społeczne
  3. pełna katolicka formacja teologiczna: wierność i posłuszeństwo Magisterium Kościoła
  4. praktyczna ewangelizacja: odwaga, sposoby i możliwości ewangelizacji.

 5. CHARAKTERYSTYKA STOWARZYSZONYCH CZŁONKÓW
  • rzeczywiste zaangażowanie w prowadzenie szkół
  • duch współpracy
  • gotowość dzielenia się środkami w celu powstawania nowych szkół
  • wrażliwość na ekumenizm i inkulturację
  • uczestnictwo w spotkaniach ACCSE

 6. WZAJEMNA WYMIANA
  • wzajemna komunikacja: spotkania lokalne, biuletyny, informatory
  • materiały do nauczania: podręczniki, ulotki, plakaty, kasety audio i wideo
  • wymiana nauczających: wykłady gościnne, pomoc i wsparcie od dobrze działających szkół - zespoły młodzieżowe: zastosowanie strategii pastoralnej. Młodzież najlepiej ewangelizuje młodzież.

 7. EWANGELIZACJA BEZPOŚREDNIA I PRE-EWANGELIZACJA
  • członkowie podejmują bezpośrednią ewangelizację EN 18
  • członkowie podejmują pre-ewangelizację, jeżeli jest taka potrzeba
  • bezpośrednia ewangelizacja prowadzi do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła.

 8. KERYGMAT
  • członkowie są zgodni, że wszelka ewangelizacja rozpoczyna się od głoszenia kerygmatu
  • zatem członkowie
   głoszą przez słowa i znaki oraz
   całkowite poleganie na Duchu Świętym

   WCIELONEGO, Ukrzyżowanego, Zmartwychwstałego i ŻYJĄCEGO
   PANA JEZUSA CHRYSTUSA, Syna Bożego i Syna Maryi

   jako jedynego ZBAWICIELA i PANA
   całej ludzkości
   i całej osoby,

   przyczyniając się do budowania Kościoła
   jako Bożego Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju

   i sprawiając, że Jezus Chrystus jest poznawany, miłowany i naśladowany
   na krańcach ziemi,

   czyniąc to jedynie i zawsze dla
   chwały Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

   (Evangelii nuntiandii, 27, 32 etc.)

[Główna] [Powrót]